Obchodní podmínky
Obchodní a reklamní spolupráce

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a firmou MY HOME, s.r.o., Mierová 1842/1, 069 01 Snina, IČO: 36731684, IČ DPH: CZ683096253.

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901 Snina, Slovenská republika

 

I. Objednávka

1. Kupující objednává výrobky prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.dekoraj.cz písemnou formou přes e-shop nebo e-mailem, či telefonicky. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 CFU ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

2. Při každé objednávce musí kupující uvést jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, DIČ, fakturační adresu), název zboží a počet kusů, způsob dopravy a způsob platby. Objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky.

3. Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 122/2013 CFU použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

4. Po obdržení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající e-mailem zkontaktuje s kupujícím a potvrdí přijetí objednávky. Od tohoto termínu je objednávka pro kupujícího závazná.

5. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to do 24 hodin od doručení e-mailu o přijetí objednávky prodávajícím. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou a to e-mailem. Potvrzení stornování oznámí prodávající kupujícímu také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

II. Dodací lhůty

1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Zpravidla je standardní doba dodání 5 až 10 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího (platba předem) nebo ode dne oznámení o způsobu platby na dobírku.

2. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší. Doba dodání se může prodloužit i v případě nepředvídatelných situací, jako ztráta nebo poškození zásilky přepravcem, špatné povětrnostní podmínky, skryté vady zjištěné až při balení zásilky a pod.

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901 Snina, Slovenská republika

III. Cena, platební podmínky a přepravní

1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod .. Platné cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

2. Spotřebitel hradí platbu dobírkou nebo převodem / vkladem na účet prodávajícího.

3. Kupující se zavazuje zaplatit do 7 dnů za zboží kupní cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky. V opačném případě bude jeho objednávka zrušena.

4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to: a) osobním odběrem b) kurýrem (zasílatelskou službou).

5. Výše ​​nákladů na dopravu bude vždy oznámena kupujícímu při potvrzení objednávky. Případně prodávající doporučí kupujícímu levnější variantu dopravy.

IV. Přebírání zboží

1. Kupujíci se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce. V případě opětovného zasílání zásilky z důvodu jejího nepřevzetí, nese přepravní náklady kupující.

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Kupující nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má produkt v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na kupujícího momentem převzetí kupujícím nebo jeho zmocněncem.

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901 Snina, Slovenská republika

V. Výměna zboží do 15 dnů

1. V případě, že kupujícímu nevyhovuje zakoupený produkt, má kupující možnost vyměnit si zakoupený produkt za jiný. Poštovné při odeslání produktu prodávajícímu hradí kupující. Poštovné při odeslání nového produktu kupujícímu hradí prodávající pouze při první výměně.

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901 Snina, Slovenská republika

VI. Odstoupení od smlouvy do 14 dnů a vrácení zboží do 30 dnů

1. Spotrebitel je oprávněn podle zákona č. 108/2000 §11 odst.1 bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající v čas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10 výše uvedeného zákona.

2. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu vrátit zakoupené zboží do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Vrácení zboží musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, kupujícího a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost kupujícího. Přepravní náklady na vrácení produktu hradí kupující.

3. Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí kupující odevzdat všechny dokumenty týkající se dotyčného produktu (záruční list, doklad o nabytí apod.), Které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy, kterým je kupujícím vyplnění a podepsaný Formulář pro zpracování vráceného zboží.

4. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

5. Při dodržení výše uvedených povinností kupujícího, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo zálohu, který kupující uhradil za produkt vrátí kupujícímu spát bankovním převodem na bankovní účet kupujícího.

6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v případě, že jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího nebo produktu určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavena cena produktu byla chybná

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901 Snina, Slovenská republika

VII. Reklamační řád

1. Pokud v obchodních podmínkách není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců.

2. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny prodávajícího. Zároveň je povinen vyplnit a odeslat spolu s reklamovaným zbožím Reklamační formulář, který si můžete stáhnout ►TU

3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením produktu, používáním produktu v nevhodných podmínkách, neodbornou opravou nebo výměnou části výrobku, nedodržením příslušných norem ze strany kupujícího nebo osoby, která kupujícímu opravu nebo výměnu částí produktu prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do produktu jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

4. Záruky se při hodinkách nevztahuje na opotřebení pouzdra, řemínku a náramku běžným používáním, poškození hodinek pádem, prudkým nárazem, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy, magnetickým polem, účinky vody apod ..

5. V případě uplatňování reklamace je kupující povinen telefonicky nebo emailem oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí kupujícímu další postup při vyřizování reklamace.

6. Pokud kupující přebral produkt, který je viditelně poškozen tj. byla poškozena i krabice, ve které Vám byl obraz doručen, se reklamacenevztahuje (toto upozornění je uvedeno i na krabici, ve které Vám bude produkt doručen, takto poškozený produkt od kurýra nepřebírejte).

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901 Snina, Slovenská republika

VIII. Záruka nejnižší ceny

1. Pokud kupující na internetu najde produkt z naší nabídky na www.dekoraj.sk se stejnými parametry a ve stejné kvalitě levnější než u nás, získá kupující 10% slevu z ceny produktu, který našel u konkurenci. Sleva bude přiznána až po ověření internetového prodejce a srovnatelného produktu zda má stejné parametry a kvalitu jako nabízený produkt na www.dekoraj.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat kupujícího k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito obecnými podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

4. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

6. Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších změn a předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

7. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

8. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tým Dekoraj.cz

YjliM